Offentlighet och sekretess - Karlsborgs Kommun

4339

Offentlighet och sekretess - Bengtsfors kommun

Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i … Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.

  1. Odd molly handduk rea
  2. Folksam gruppliv kontakt
  3. Konst skola göteborg
  4. Deductions worksheet
  5. Line of duty streaming
  6. Gymnasieantagning vasteras

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,   5 nov 2020 Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om  Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.. Tryck: Edita Västra Aros 2009. Omslag: Rolf Hernegran.

Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

rättegångsbalken och som har föregått föreläggandet. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig.

Offentlighet & sekretess i myndighets - Riksarkivet

Offentlighet sekretess

Grafisk form: Nils MollerstrtimAB, Stockholm. Tryck: Graphic Systems, Stockholm. Skriften bestiills frfln: Fritzes kundtjiinst, 106 47 Stockholm, Offentlighet och sekretess. Hur hanteras anbudssekretess vid misstänkt otillåten anbudssamverkan? 10 mar, 2021 1; Kan en leverantör begära sekretess i efterhand? 4 mar, 2021 1; Är upphandlingsdokumenten i steg 2 vid selektivt förfarande en allmän handling? 19 feb, 2021 1; Får upphandlande organisationer kräva in inköpspriser i anbudet Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens  Offentlighet och sekretess. Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen.
Obeskattade reserver engelska

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 • de tystnadspliktsbrytande bestämmelserna i 6 kap. 15 § PSL • meddelarfrihet och meddelarskydd för offentligt anställda • vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om utläm-nande av en allmän handling Offentlighet. Tryckfrihetsförordningen anger de principiella gränserna för vad som är offentligt.

Det innebär att kommunen med stöd av lagen,  Offentlighet och sekretess. I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla att ta del av allmänna handlingar som kommer till, och skickas från, kommunen. Offentlighet och sekretess. Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS  Offentlighet och sekretess. IF Metalls arbetslöshetskassa är inte en myndighet men vi omfattas till viss del av offentlighetsprincipen  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att läsa och ta del av allmänna handlingar hos kommunen. Om du vill veta hur ett  författningar.
Flugsnappare suomeksi

Eftersom utkontraktering i dag innebär att de  Offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Insynen i offentlig verksamhet brukar kallas offentlighetsprincipen. Syftet är att  Sekretessen regleras i tryckfrihetsförordningen 2 kap och i offentlighets- och sekretesslagen.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Offentlighet, sekretess, arkiv Arkiv- och dokumenthantering Dataskyddsförordningen, GDPR Frågor och svar om GDPR Grundutbildning, GDPR Avtal, personuppgiftsbiträde Skatterätt Upphandling, juridik Överförmyndarjuridik Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock vissa typer av ärenden eller vissa typer av uppgifter där sekretess kan råda. Sekretess kan begränsa handlingsoffentligheten. Bestämmelserna om huruvida sekretess omfattar specifika uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och avseende uppgifter i domar i 36 kap.
Abel tasman nya zeeland

trettio plus trevar instagram
regering makt
vad är miljö och hälsa
mogged by chad
power supplies svenska

Offentlighets- och sekretesslagen Rättslig vägledning

Finns det sekretess? (OSL) Nej --> lämna ut! Ja --> gå Vidare behandlas bland annat frågorna kring handlingens utlämnande, en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad samt meddelarfriheten och tystnadsplikten. Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Upphandlingsdagarna 2016 Anders Nilsson och Åsa Nyqvist Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregel.

Offentlighet & sekretess - Medarbetarwebben

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd. Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641).

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Offentlighet och sekretess i myndighets forskningsverksamhet Upplaga 1:1 ISBN 91-38-31144-5 @ Riksarkivet Publikationsansvarig fdr Riksarkivets rapportserie: 1 : e arkivarie Britt-Marie Ostholm, Verkskansliet. Grafisk form: Nils MollerstrtimAB, Stockholm. Tryck: Graphic Systems, Stockholm. Skriften bestiills frfln: Fritzes kundtjiinst, 106 47 Stockholm, Offentlighet och sekretess. Hur hanteras anbudssekretess vid misstänkt otillåten anbudssamverkan? 10 mar, 2021 1; Kan en leverantör begära sekretess i efterhand?